jodi shapiro

Umit Kiyak, Big Apple Grapple, New York City, 2006

umit kiyak

Umit Kiyak gets pinned by Alexander Kovalchuk.