jodi shapiro

Taka Kono, New York City, 2005

Taka Kono

Taka applies Tiger Balm before his match.